نویسنده = سید طباطبایی، بدرالدین ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 42، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 11-20

زهرا کریمی نافچی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ مصطفی مبلی