نویسنده = رفیع زاده، شهروز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های سیتوژنتیکی برخی از توده های پیاز مورد کشت در ایران

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389

شهروز رفیع زاده؛ مهدی نصر اصفهانی؛ شاهین واعظی