نویسنده = رمضانی خرازی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. اثر کمپوست زباله شهری بر تجمع پیرن و آنتراسن در میوه بادنجان

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

هادی شعبانی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی چیرانی؛ پروین رمضانی خرازی