نویسنده = حسن زاده، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع پایه بر غلظت عناصر معدنی و محتوای کلروفیل برگ پیوندک لیموشیرین (Citrus limettiodes)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

عبدالحسین ابوطالبی؛ حامد حسن زاده؛ محمدصادق عربزادگان