تأثیر نوع پایه بر غلظت عناصر معدنی و محتوای کلروفیل برگ پیوندک لیموشیرین (Citrus limettiodes)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تاثیر چهار پایه مرکبات شامل نارنج (Citrus aurantium)، بکرائی(C. reticulata × C. auralimetta)، لیموآب (C. aurantifolia) و ولکامرلمون(C. volkameriana)? بر میزان کلروفیل و غلضت عناصر معدنی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، روی، مس، منگنز، کلر و بور) برگ پیوندک لیموشیرین رشد یافته در گلدان‌های حاوی خاک آهکی در گلخانه در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج نوع پایه تاثیر معنی‌داری بر میزان کلروفیل برگ پیوندک داشت و بیشترین میزان کلروفیل روی پایه لیموآب بدست آمد. تحت تاثیر نوع پایه، غلظت سایر عناصر، به غیر از بور، در برگ پیوندک اختلاف معنی‌دار داشت. غلظت نیتروژن در برگ پیوندک روی همه پایه‌ها کمتر از حد مطلوب بود و پایه نارنج بالاترین غلظت کلر و سدیم را در برگ پیوندک داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Citrus Rootstocks on Sweet Lime (Citrus limettiodes) Leaf Chlorophyll Content and Mineral Element Concentrations

نویسندگان [English]

  • AbdolHosein AbuTalebi
  • Hamed HasanZadeh
  • MohammadSadegh ArabZadegan
چکیده [English]

The effect of four citrus rootstocks {sour orange (Citrus aurantium), Bakraeii (C. reticulata × C. limetta, Mexican lime (C. aurantifolia) and Volkamerlemon (C. volkameriana)} were evaluated on sweet lime leaf chlorophyll content and mineral concentrations (N, P, K, Ca, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, Cl, Cu, and B) in a completely randomized design of four replications. Budded sweet lime on the above rootstocks were grown in pots containing calcareous soil (pH=8.2) in a greenhouse expriment. Results indicated that rootstocks had significant effects on the leaf chlorophyll content. Highest chlorophyll content was found in lime leaf when budded on Mexican lime rootstock. Rootstock types had significant effects on leaf mineral concentrations except on B. Leaf N concentration was lower than the optimum range inplants on all rootstocks. Scion on sour orange rootstock contained the highest concentrations of both Cl and Na.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citrus
  • Macro elements.
  • Micro elements
  • Rootstocks
  • scion