نویسنده = ابوطالبی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
1. اثر سالیسیلیک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی، کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه لیموشیرین (Citrus limetta)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 211-216

عبدالحسین ابوطالبی؛ بهنام بهروزنام؛ زهرا پشنگه


2. تأثیر نوع پایه بر غلظت عناصر معدنی و محتوای کلروفیل برگ پیوندک لیموشیرین (Citrus limettiodes)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

عبدالحسین ابوطالبی؛ حامد حسن زاده؛ محمدصادق عربزادگان