نویسنده = عرفانی مقدم، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

جواد عرفانی مقدم؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم