بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری

نویسندگان

چکیده

انگور یکی از مهمترین محصولات میوه در ایران است که اهمیت زیادی در مصارف تازه خوری و کشمشی دارد. در این تحقیق پارامترهای ژنتیکی (همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی، وراثت پذیری و تکرار پذیری) برخی از صفات مهم در انگورهای تازه خوری شامل: تاریخ رسیدگی، وزن، طول و عرض حبه، قند، اسید و نسبت آنها، تراکم حبه در خوشه و استحکام حبه به خوشه برآورد شده اند. نتایج نشان داد برخی از صفات دارای وراثت پذیری بالایی می باشند. وراثت پذیری برای وزن، طول و عرض حبه به ترتیب65/0، 67/0 و 54/0 برآورد شد. وراثت پذیری برای تاریخ رسیدگی، قند، اسید و نسبت قند به اسید به ترتیب 60/0، 29/0، 37/0 و 28/0 برآورد شد. نتایج مربوط به همبستگی نشان داد که همبستگی وزن حبه با درصد قند و اسید بیشتر تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار دارد و همبستگی فنوتیپی بین آنها نسبتا پایین است. تکرار پذیری اغلب صفات مورد مطالعه بالا بود و تکرار پذیری برای صفت رنگ حبه 98/0 برآورد شد. صفات مرتبط با عصاره شامل: قند، اسید و نسبت آنها دارای کمترین مقدار تکرارپذیری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Some Genetic Parameters in Table Grape Breeding Program

نویسندگان [English]

  • javad erfani moghaddam
  • ali ebadi
  • Mohammad reza fattahi moghaddam
چکیده [English]

Grapevine is one of the very important fruit crops in Iran the fruit of which is used as table grape and/or raisins. In this study, some genetic parameters (phenotypic and genetic correlation, heritability and repeatability), of some important traits in table grape (date of ripening, weight, length and width of berry as well as attachment to cluster strength) were evaluated. Results showed high heritability for some traits; heritability being 0.65, 0.67 and 0.54 for weight, length and width of berry respectively. Heritabilities were 0.60, 0.29, 0.37 and 0.28 for date of ripening, °Brix, acid content and their ratio respectively. Results regarding coefficient of correlation showed that correlation between berry weight and °Brix as well as acid content was highly affected by genetic factors while phenotypic correlation being rather low. Repeatability of traits was observed as high during the two years. It was 0.98 for berry colour, however, it was very low for traits related to fruit juice (TSS, TA and TSS/ TA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding
  • Correlation
  • grape
  • heritability
  • Repeatability.