نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج،

3 موسسه تحقیقات خاک و آب

4 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

چکیده

تغذیۀ مؤثر درختان میوه با کم‌ترین نهاده می‌تواند کمک قابل‌توجهی در مصرف بهینۀ کودهای شیمیایی و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. از طرف دیگر، نوع مدیریت خاک نیز نقش غیرقابل انکاری در قابلیت دسترسی ریشه‌های گیاهان به مواد مغذی ایفا می‌کند. بنابراین، یک پژوهش سه ساله (1396، 1397 و 1398) برای ارزیابی اثر نوع مدیریت خاک (خاک‌ورزی مرسوم و بی‌خاک‌ورزی) و نوع کوددهی (شاهد، هیدروژل، کود کامل، کود کامل + هیدروژل و اسید هیومیک) بر شاخص‌های فتوسنتزی و عناصر غذایی برگ در سیب رقم دلبار استیوال پیوند شده روی پایۀ مالینگ مرتون 106 واقع در کمال‌شهر شهرستان کرج انجام شد. نتایج نشان داد که بیش‌ترین درصد نیتروژن برگ (74/%2) در تیمار بی‌خاک‌ورزی × هیدروژل و کم‌ترین درصد نیتروژن برگ (14/%2) نیز در تیمار خاک‌ورزی متداول × هیدروژل مشاهده شد. بیش‌ترین درصد فسفر برگ (22/%0) متعلق به تیمار خاک‌ورزی مرسوم در سال 1398 بود در حالی‌که کم‌ترین درصد فسفر برگ (18/%0) متعلق به تیمار بی‌خاک‌ورزی در سال 1398 بود. بیش‌ترین مقدار مس برگ (4/40 میلی‌گرم/کیلوگرم) متعلق به تیمار ترکیبی هیدروژل × بی‌خاک‌ورزی در سال 1398 بود. همچنین، کم‌ترین مقدار مس برگ (9/9 میلی‌گرم/کیلوگرم) متعلق به اثر متقابل سه‌گانه اسید هیومیک × خاک‌ورزی مرسوم در سال 1397 بود. در کل، به نظر می‌رسد که در کوتاه مدت اثرات مثبت بی‌خاکورزی در باغ قابل‌دستیابی نبوده و مرحلۀ گذار از خاکورزی متداول به بی‌خاکورزی باید سپری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of nutrient concentrations and photosynthetic indices of apple leaves under different soil management and fertilization

نویسندگان [English]

  • ruhollah ali 1
  • Siamak Kalantari 2
  • Seyyed Mahmood Samar 3
  • Hossein Saffari 4

1 Department of Horticultural Engineering and Landscape , Faculty of Agricultural Science and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Horticultural Science Dep., UTCAN, University of Tehran

3 Soil and Water Research Institute (SWRI)

4 Soil & Water Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

Effective nutrition of fruit trees with the least input can significantly help in the optimal use of chemical fertilizers and reduce costs. On the other hand, the type of soil management also plays an undeniable role in the ability of plant roots to access nutrients. Therefore, three-year study (2017, 2018 and 2019) was carried out to evaluate the effect of soil management type (conventional tillage and no-tillage) and fertilizer type (control, hydrogel, complete fertilizer, complete fertilizer + hydrogel and humic acid) on photosynthetic indices and leaf nutrients in apple Delbar Estivale grafted on the base of MM106 located in Kamalshahr, Karaj county. The results showed that the highest percentage of leaf nitrogen (2.74%) was observed in conventional till × hydrogel treatment and the lowest percentage of leaf nitrogen (2.14%) was observed in conventional till × hydrogel treatment. The highest percentage of leaf phosphorus (0.22%) belonged to conventional till treatment in 1398, while the lowest percentage of leaf phosphorus (0.18%) belonged to conventional till treatment in 2019. The highest leaf copper (40.4 mg.kg-1) belonged to the triple interaction of hydrogel and no-till in 2019. Also, the lowest leaf copper (9.9 mg.kg-1) belonged to the triple interaction of humic acid and conventional till in 2018. In general, it seems that the positive effects of no-tillage in orchard are not achievable in the short term and the transition stage from conventional tillage to no-tillage must be completed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant nutrition
  • Fruit trees
  • Tillage system