نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، تلفن: 09116378771، ایمیل m.yosefi83351374@gmail.com

2 استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، تلفن : 09112341698

3 گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

برای بررسی تنوع ژنتیکی در یک گیاه می‌توان کلیه ژنوتیپ‌های موجود را شناسایی کرده و برای حفاظت و نگهداری بهتر آن‌ها و شروع برنامه‌های اصلاحی به ژرم پلاسم انتقال داد. استفاده از نشانگرهای مولکولی، مدت زمان و هزینه‌های پروژه‌های اصلاحی را کاهش می‌دهد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی 63 ژنوتیپ فندق با استفاده از 10 آغازگر ISSR، دو نشانگر رتروترانسپوزون و هفت آغازگر ترکیبی ISSR و رتروترانسپوزون مورد ارزیابی قرار گرفتند که از هفت آغازگر ترکیبی فقط سه آغازگر باندهای واضح و مشخصی را نشان دادند و سایر آغازگرها باندی تشکیل نشد. با استفاده از 15 آغازگر 116 باند چند شکل به دست آمد، که آغازگر UBC822 با تعداد 14 باند بیشترین و آغازگر UBC814 با تعداد 3 باند کمترین تعداد نوار چندشکل را ایجاد کردند. میزان اطلاعات چند شکلی آغازگرها بین 18/0 تا 44/0 و شاخص نشانگر از 50/0 تا 31/11 متغیر بود. تجزیه به مختصات اصلی نشان داد که سه مولفه اول توانستند در مجموع 12/37 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. در تجزیه خوشه‌ای به روش COMPLETE، 63 ژنوتیپ مورد مطالعه را در هفت گروه قرار داد، که به ترتیب در هر گونه 8، 13، 7، 3، 3، 13، 16 ژنوتیپ قرار داده شدند. صحت گروه‌بندی حاصل از تجزیه خوشه‌ای توسط تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر با 81 درصد برآورد شد. در مجموع، سه آغازگر UBC822، UBC813 و Tos2 و ترکیب آغازگر TOS1+TOS2 می‌توانند به‌عنوان آغازگرهای مفید و مطلوب برای تفکیک ژنوتیپ‌های فندق معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of genetic diversity in Corylus avellana L. by ISSR marker and retrotransposon in AMLASH region

نویسندگان [English]

  • Maryam Yosefi 1
  • mohammad mohsenzadeh 2
  • Habibollah Samizadeh Lahiji 3

1 M.Sc, Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. Email: m.yosefi83351374@gmail.com‬‏

2 Assistant Professor. Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. Tel: 09112341698. Email: mohsenzadeh_mohammad@yahoo.com

3 Professor, Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. Email: hsamizadeh@yahoo.com

چکیده [English]

To study the genetic diversity in a plant, all available genotypes can be identified and transferred to the germplasm for better protection. The use of molecular markers reduces the time and cost of breeding projects. In this study, the genetic diversity of 63 hazelnut genotypes was evaluated using 10 ISSR primers, two retrotransposon markers and seven combined ISSR and retrotransposon primers, of which three showed the absence of three scorable bands. The results showed that all primers generated 116 polymorphic bands. The UBC822 produced the highest number of polymorphic bands with 14 scorable bands, while the UBC814 had the least number of bands (3 bands). The polymorphic information and marker index of primers ranged from 0.18 to 0.44 as well as 0.50 to 11.31 respectively. Principal coordinate analysis showed that the first three components were able to explain a total of 37.12% of the total variance. COMPLET cluster analysis divided 63 studied genotypes into seven groups, which were 8, 13, 7, 3, 3, 13, 16 genotypes, respectively. The accuracy of grouping obtained from cluster analysis was confirmed by the Fisher linear focal detection function with (0.81) percent. Overall, primers UBC822, UBC813, TOS-2 AND TOS-1+TOS2 can be introduced as useful and desirable for separation of genotypes and cultivars of Chrysanthemum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PIC
  • diagnostic function analysis
  • cluster analysis