نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

2 مربی پژوهشی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسری

چکیده

ترکیدگی قبل از برداشت میوه مرکبات، عارضه‌ای فیزیولوژیک است که هر ساله در ارقام حساس مانند نارنگی’پیج‘ باعث کاهش محصول قابل عرضه به بازار و افزایش آلودگی‌های قارچی میوه در باغ و انبار می‌شود. با توجه به نقشی که سه عنصر پتاسیم، کلسیم و بُر می‌توانند در استحکام پوست میوه مرکبات داشته باشند، تحقیقی به منظور تعیین اثرات یک بار محلول‌پاشی برگی درختان نارنگی رقم پیج با نسبت‌های مختلفی از سه ترکیب معدنی نیترات پتاسیم (1%)، نیترات کلسیم (1%) و اسید بوریک (5/0%) در پایان ریزش جودرو روی شدت ترکیدگی، فعالیت آنزیم پلی‌گالاکتوروناز میوه و صفات عملکردی انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارها ‌اثری بر فعالیت آنزیم پلی‌گالاکتوروناز نداشته اما درصد ترکیدگی را از حدود 3/12% به 3/8% کاهش و موجب افزایش عملکرد، وزن میوه و درصد عصاره شده‌اند. بر اساس یافته‌های حاصله، کمترین شدت ترکیدگی در تیمارهای ترکیبی کلسیم‌دار دیده شد. تیمارهای پتاسیم‌دار دارای بالاترین عملکرد، وزن تک میوه و محتوای عصاره بودند. به این ترتیب می‌توان محلول‌پاشی برگی باغ‌های نارنگی’پیج‘ با ترکیبی از هر سه عنصر پتاسیم، کلسیم و بُر را برای کاهش درصد ترکیدگی و بهبود کمیت و کیفیت محصول به تولیدکنندگان نارنگی رقم پیج پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of foliar nutrition on preharvest fruit splitting, polygalacturonase activity and yield traits of 'Page' mandarin.

نویسندگان [English]

  • Babak Adouli 1
  • Bijan Moradi 2
  • Morteza Golmohammadi 1

1 Scientific board of Citrus and Subtropical fruit Research Center

2 Scientific board of Citrus and Subtropical fruit Research Center

چکیده [English]

Preharvest fruit splitting of citrus is a physiological disorder that every year in susceptible cultivars such as 'Page' mandarin, reduces the marketable crop and increases the fungal infection of fruits in grove and storage. Due to the role that three elements potassium, calcium and boron can play in the strength of citrus peel, a research was performed based on Randomized Complete Block Design to determine the effects of single foliar application of 'Page' mandarin trees with different ratios of three minerals: potassium nitrate (1%), calcium nitrate (1%) and boric acid (0.5%) at the end of June drop on severity of splitting, polygalacturonase activity and yield traits of this cultivar. The results showed that the treatments did not affect the activity of polygalacturonase but reduced the splitting percent from about 12.3% to 8.3% and increased tree yield, fruit weight and juice percent of fruits. Based on the findings, the lowest splitting was observed in calcium-containing combined treatments. Potassium-containing treatments had the highest yield, fruit weight and juice content. Therefore, 'Page' mandarin producers can be recommended to foliar application of trees by a combination of all three elements of potassium, calcium and boron at the end of June drop to reduce the splitting percent and improve the quantity and quality of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cracking
  • Citrus
  • Foliar nutrition
  • Peel thickness