بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل‌های زردآلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انشگاه تهران

5 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود

چکیده

سرمازدگی دیررس بهاره از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت‏های تولید زردآلو در ایران است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آسیب‌پذیری به سرما در دو رقم زردآلوی نصیری و نوری دیررس در سال 1390 انجام شد. در دو مرحلۀ فنولوژیکی پاپ‏کورن و تمام‏گل، گل‏های این ارقام در دستگاه سرماساز قابل برنامه‌ریزی قرار گرفتند و دمای آن به‌تدریج از 5 درجۀ سانتی‏گراد تا 10- درجۀ سانتی‏گراد کاهش یافت. دمای نمونه‌ها نیز توسط حسگرهای دمایی به دستگاه پردازشگر متصل به کامپیوتر منتقل و ثبت شدند. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده اختلاف دمای سوپرکولینگ بین دو رقم و اثر متقابل رقم و مرحلۀ فنولوژیکی معنادار نبود، در‌حالی‌که اثر مرحلۀ فنولوژیکی در سطح 5درصد معنادار بود. کمترین دمای سوپرکولینگ ثبت‌شده 1/6- درجۀ سانتی‏گراد در رقم نوری دیررس و مرحلۀ تمام‌گل بود. در رقم نوری دیررس بیش از 30درصد جوانه‏ها در مرحلۀ پاپ‌کورن و بیش از 60‌درصد گل‏ها در مرحلۀ تمام‌گل سوپرکولینگ کمتر از 5- درجۀ سانتی‏گراد نشان دادند. با توجه به یافته‏های این پژوهش می‏توان گفت که رقم نوری دیررس آسیب‌پذیری کمتری در مقایسه با رقم نصیری در شرایط تنش سرمای بهاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation or supercooling temperatures in apricot flowers

نویسندگان [English]

  • Abasali Jannatizadeh 1
  • Mohammadreza Fatahi Moghadam 2
  • Zabihollah Zamani 3
  • Mesbah Babalar 4
  • Alireza Abbasi 2
  • Mohammad Abedini 5
1 PhD, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
4 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
5 Instructor of Agricultural Research Centre, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Late spring frost damage is the main factor that limits apricot production in Iran.
This research was aimed to evaluate the damage of freezing in two apricot cultivar
flowers: ʽʽNasiriʼʼ and ʽʽNori-Dirrasʼʼ during spring 2011. Reproductive organs of these
cultivars at two phenological stages, popcorn and full bloom, were transferred to
programmable freezer with temperature touch down from 5°C to -10°C. Temperature
were detected by the mean of thermocouple and recorded by a data logger connected to
a PC Computer. According to the results, differences between two cultivars and
interaction of cultivar and phenological stages were not significant, whereas the effect
of phenological stage was significant. The lowest supercooling temperature was -6.1°C
and recorded at full bloom stage in ʽʽNori-Dirrasʼʼ. More than 30% of ʽʽNori-Dirrasʼʼ
buds and more than 60% of its flowers showed less supercooling than -5°C. According
to this result, ʽʽNori-Dirrasʼʼ showed lower supercooling temperature than ʽʽNasiriʼʼ.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasiri
  • Noori-Dirras
  • Spring frost
  • supercooling