اثر محلول‌پاشی نانو کلات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و ماندگاری گل ژربرا‎ ‎

ثریا معلای مزرعی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسمعیل خالقی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 849-860

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273685.1584

چکیده
  به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف نانو کلات کلسیم (صفر، 2 و 3 ‌گرم در لیتر) بر برخی از شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و ماندگاری سه رقم گل ژربرا(Amlet, Cabana, Intense) تحت سیستم هیدروپونیک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد تیمار نانوکلات کلسیم عمر پس از برداشت گل شاخه‌بریده ژربرا را افزایش داد. ...  بیشتر