برآورد سازگاری برخی رقم‌ها و ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های ‏ناپارامتری آماری ‏

امیر عباس تقی زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی اصغر زینانلو

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 657-688

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283230.1662

چکیده
  بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ× محیط و تجمیع برآیند پارامترهای پایداری از مشکلات اساسی در تصمیم‌گیر‌های پژوهشگران اصلاح‌نباتات است. هدف این تحقیق، بررسی پایداری و ارائه راه‌کار برای ادغام پارامترهای پایداری با استفاده از روش‌های ناپارامتری می‌باشد. به این منظور صد ژنوتیپ و رقم زیتون گردآوری شده از سراسر ایران، در اقلیم طارم، ...  بیشتر