1. تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی نیتروژن بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انگور سفید بی‌دانه

عزیز مجیدی؛ حامد دولتی بانه

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 947-957

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.263604.1498

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان جایگزینی اوره با کودهای زیستی و آلی، پژوهشی بر درختچه­های 14 ساله انگور سفید بی­دانه در یک خاک آهکی جرا گردید. نتایج نشان داد اثر تیمارها بر عملکرد خوشه، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول و اسیدیته کل میوه و غلظت عناصر نیتروژن، آهن، منگنز و روی برگ معنی­دار بود. بیشترین عملکرد میوه در تیمارهای مایه تلقیح مایع ...  بیشتر