بررسی تأثیر خراش‌دهی خاک‌های پوششی مختلف در تولید قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus L.)

معظم حسن پور اصیل؛ داریوش رمضان

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 415-421

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2013.50365

چکیده
  خراش‌دهی [1] عملی است که در آن خاک پوششیحاویمیسلیوم، کاملاً به هم زده می‌شود. به منظور بررسی تأثیر خراش‌دهی خاک‌های پوششی مختلف قارچ دکمه‌‌ای آزمایشی با سه سطح خراش‌دهی (بدون خراش‌دهی، خراش‌دهی عمقی و خراش‌دهی سطحی) و هشت خاک پوششی مختلف شامل خاک هلندی (1c)، پیت شمال (2c)، پیت جنوب (3c)، کمپوست مصرف‌شده (4c)، ترکیب رس و شن (65درصد و 35درصد) ...  بیشتر