پیش‌بینی پتانسیل رشد با مطالعه صفات رویشی در برخی پایه‌های سیب دورگه

داریوش آتشکار؛ روح اله حق جویان؛ مریم دودانگه بالاخانی؛ اصغر سلیمانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 925-937

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.284902.1675

چکیده
  انتخاب نتاج امید بخش در مراحل اولیه پروژه اصلاح پایه‌های رویشی درختان میوه یکی از روش‌های دستیابی زود هنگام به پایه‌های مورد نظر می‌باشد. در این پژوهش صفات رویشی مرتبط با قدرت رشد در تعداد 11 ژنوتیپ امید بخش پایه سیب به همراه پایه رویشی سیب MM111 به عنوان شاهد بررسی شد. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ پایه‌های مورد مطالعه به لحاظ صفات رویشی ...  بیشتر

شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill)

عباس یداللهی؛ کاظم ارزانی؛ علی عبادی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 1-12

چکیده
  به منظور تعیین نشانگرهای مورفولوژیک جهت غربالگری ژنوتیپ‌های بادام در برنامه های اصلاحی آینده، اثر تنش خشکی بر روی دانهال‌های حاصل از بذور شش رقم بادام با ژنوتیپ مشخص (از نظرتلخی وشیرینی) مطالعه شد. ژنوتیپ ها شامل هموزیگوت شیرین (بیوت)، هموزیگوت تلخ (ژنوتیپ تلخ) و هتروزیگوت شیرین (شاهرود 18، شاهرود 12، شاهرود 21 و سفید) و تیمارها شامل ...  بیشتر