کلیدواژه‌ها = ساکارز
ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف آگار و کربوهیدرات در ریزازدیادی ‏PHL-C، پایه پاکوتاه گیلاس

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 977-989

10.22059/ijhs.2019.277562.1614

تکتم شیدایی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ شادی عطار؛ مرتضی عظیم زاده


تأثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 809-821

10.22059/ijhs.2019.278911.1688

سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری