ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف آگار و کربوهیدرات در ریزازدیادی ‏PHL-C، پایه پاکوتاه گیلاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان ‏تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ‏ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه کشاورزی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف آگار و کربوهیدرات بر میزان پرآوری پایه پاکوتاه گیلاس (PHL-C) در شرایط درون شیشه ای و در سال 1396 انجام شد. از محیط کشت MS و آزمایش فاکتوریل با دو عامل و طرح کاملاً تصادفی در 6 تکرار و هر تکرار شامل 3 ریزنمونه استفاده شد. از تک جوانه جهت تکثیر استفاده شد. فاکتور اول، غلظت آگار در سه سطح ( 5/0، 6/0، 7/0 درصد) و فاکتور دوم غلظت کربوهیدارت شامل 6 سطح (ساکارز و شکر هر کدام در سه سطح 20، 30، 40 گرم در لیتر) بود که طی مراحل شاخه زایی، ریشه زایی و سپس سازگاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین غلظتهای مختلف آگار از نظر ضریب تکثیر، درصد ریشه زایی، کیفیت گیاهچه، وزن تر گیاهچه و درصد بقا تفاوت معنی داری وجود ندارد، در سایر صفات اندازه‌گیری شده آگار با غلظت 7/0 بهترین نتیجه را داشت. به جز در صفات طول گیاهچه، تعداد برگ و وزن تر گیاهچه که ساکارز نقش پر رنگ‌تری داشته، در سایر صفات تفاوت معنی داری بین شکر و ساکارز دیده نشد. با توجه به اینکه در صفات مهم و اساسی تکثیر درون شیشه ای پایه PHL-C شکر دارای تاثیر بهتری بوده، پیشنهاد می شود جهت کاهش هزینه تولید محیط کشت، خصوصاً در تولید تجاری، از شکر معمولی و یا ترکیب شکر و ساکارز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of different concentrations of agar and carbohydrate on the ‎micro-propagation of PHL-C, a dwarf cherry rootstock

نویسندگان [English]

 • Toktam Sheidayie 1
 • Ebrahim Ganji Moghadam 2
 • Shadi Attar 3
 • Morteza Azimzadeh 4
1 Former M.Sc. Student, Shirvan Branch, Islamic Azad University North Khorasan, Bojnourd, Iran
2 Associate Professor, Department of Crop and Horticulture Science Research, Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources ‎Research and Education Center AREEO, Mashhad, Iran
3 Former Ph.D. Student, Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center AREEO, Mashhad, ‎Iran
4 Assistant Professor, Shirvan Branch, Islamic Azad University North Khorasan, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of different concentrations of agar and carbohydrate on micro-propagation of dwarf cherry rootstock (PHL-C) under in-vitro conditions in 2017 year. This experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with six replications and three plantlets in each replication. The first factor was agar in three levels (0.5, 0.6, 0.7%) and the second factor was carbohydrate in six levels (sucrose and sugar each in 3 levels of 20, 30, 40 g / l) and evaluated in proliferation, rooting and adaptation steps. The single node was used for propagation The results showed that there was no significant difference between different agar concentrations in terms of proliferation index, rooting percentage, plantlet quality, plantlet fresh weight and survival percentage, but in other measured traits, agar with concentration of 0.7 % had the best results. Except in the traits plantlet height, leaf number and plantlet fresh weight which the sucrose had a more positive effect, in other traits there was no significant difference between sugar and sucrose. Due to the fact that in the essential traits of in vitro propagation of PHL-C, sugar has a better effect, it is suggested to use table sugar or a combination of sugar and sucrose to reduce the cost of producing the culture medium, especially in commercial production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proliferation index
 • rooting
 • sucrose
 • survival
 1. Asadi, S.S., Omidi, M., & Davoodi, D. (2007). In vitro micro-tuberization of potato (Solanum tuberosum) using low-cost media substitutes. Research and Construction Journal, 71, 94-101. (In Farsi).
 2. Assareh, M.H., Ghorbanali, M., Allahverdi Mamaghani, B., Ghamari Zare, A., & Shahrzad, Sh. (2007). Effects of culture media and plant growth regulators on in vitro shoot proliferation of Damask rose (Rosa damascene). Research and Construction Journal, 72, 45-57. (In Farsi).
 3. Cuenca, B., and Vieitez, A.M. (2000). Influence of carbon source on shoot multiplication and adventitious bud regeneration in vitro beech cultures. Plant Growth Regulation, 32(1), 1-12.
 4. Darroudi, H., Safarnejad, A., Akbarnia, M., Hosseini, S.M., & Hajian Shahri, M. (2016). Effects of mycorrhizal fungi and pseudomonas fluorescens bacteria on the growth and survival of Ribes Khorasanicum Saghafi and Assadi tissue culture planlets. Iranian Journal of Forest and Popular Research, 25(1), 116-127. (In Farsi).
 5. Dziedzic, E., & Malodobry, M. (2006). Vegetative cherry rootstocks in tissue culture. Lithuanian Institute of Horticulture, 25(3), 77-84.
 6. Erbenova, M., Paprestein, F., & Sedlak, J. (2001). In vitro propagation of dwarfed rootstocks for sweet cherry. Acta Horticulture, 560(560), 477-480.
 7. Food and Agriculture Organization. (2017). Production statistics. Retrieved January 12, 2019, from http://www.fao.org/faostat.
 8. Ganji moghadam, E., & Abdollahzadeh, A. (2017). The handbook of fruit trees rootstocks (2th ed). Agricultural Extension and Education publication. (In Farsi).
 9. Ganji moghaddam, E., & Bouzari, N. (2017) The handbook of sweet cherry. (3th ed) Agricultural Extension and Education Publication. (In Farsi).
 10. Ganji moghaddam, E., Amuzgar, T., Asgharzadeh, A. & Zamanipour, M. (2021). Study of factors affecting on the micropropagation of the MA×MA60 sweet cherry semi-dwarf rootstock. Iranian Journal of Horticulture Science, 52(3), 767-777.
 11. Ghamari zare, A., Assareh, M.H., Ghorbanali, M., Shahrzad, Sh., & Allahverdi Mamaghani, B. (2007). In vitro culture of two Damask rose genotypes from East and west Azarbayjan province. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 14(3), 155-162. (In Farsi).
 12. Ghashghaie, J., Brenckmann, F., & Saugier, B. (1992). Water relations and growth of rose plants cultured in vitro under various relative humidity. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 30(1), 51-57.
 13. Gopal, J., Iwama, K., & Jitsuyama, Y. (2008). Effect of water stress mediated through agar on in vitro growth of potato. In Vitro Cellular & Developmental Biology, 44(3), 221-228.
 14. Gurel, S., & Gulsen, Y. (1998). The effects of different sucrose, agar and pH levels on in vitro Shoot production of almond (Amygdalus communis ). Turkish Journal of Botany, 22(6), 363-373.
 15. Hassandokht, M., & Ebrahimi, R. (2007). The basics of plant tissue culture. Marz Danesh Publication. (In Farsi).
 16. Hassan, S.A.M., & Zayed, N.S. (2018). Factor controlling micro propagation of fruit trees: A Review. Science International, 6(1), 1-10.
 17. Hoshyar, Z. (2016). Effect of medium type, growth regulator concentration on proliferation and rooting under in vitro condition and effect of three species of mycorrhizal fungi acclimatization of PHL-C dwarf cherry rootstock. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad. Iran. (In Farsi).
 18. Khosroshahi, A., & Behnamian, M. (2007) Plant cell culture. Tabriz University Publication. (In Farsi).
 19. Lisek, A., Korbin, M., & Rozpara, E. (2006). Simple identification of sweet cherry rootstocks PHL using RAPD markers. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture, 25(3), 316-321.
 20. Mahdavian, M., Bouzari, N., & Abdollahi, H. (2011). Effects of media and plant growth regulators on micro-propagation of dwarfing cherry rootstock (PHL-A). Biharean Biologist, 5(2), 86-90.
 21. Mashayekhi, M., Amiri, M.A., & Habibi, F. (2016). Investigating the growth and mineral absorption of GF677 rootstock in response to water potential at different concentrations of agar in plant tissue culture media. Journal of Plant Production Research, 22(4), 1-16. (In Farsi).
 22. Movahedi, Z., & Moieni, A. (2018). Investigation of the gelling agent, carbohydrate source and culture container on potato micro-propagation (Solanum tuberosum). Crop Producrion Journal, 10(3), 1-15. (In Farsi).
 23. Nabipour, M., Farsi, M., & Sharifi, A. (2016). Effect of culture media and different concentrations of sucrose on in vitro culture of aquatic plants, Cryptocorynr sp. In proceeding of First National Congress of Iranian Flowers and Ornamental Plants. 23-25 Aug. Ferdowsi university of Mashhad. Mashhad. Iran. PP. 250-254. (In Farsi).
 24. Ostadsharif, O., Garoosi, G., Haddad, R., & Nezami, E. (2015). Effect of medium, sugar and plant growth regulators on micro-propagation of Saint Julian A (Prunus domestica Insititia) rootstock. Agricultural Biotechnology Journal, 13(1), 9-18. (in Farsi).
 25. Placide, R., Clement, U., Fracoise, U., & Vedaste, A. (2012). Comparative study of effects of table sugar, laboratory grade sucrose and mannitol on growth of banana plantlets under in vitro conditions. Rwanda Journal, 76(28), 76-83.
 26. Rassimwai, P., Vincent, A., & Kouami, K. (2015). Influence of various carbohydrates on the in vitro micro-propagation of Nauclea diderrichii (De Wild & T. Durand) Merrill, an endangered forest species in Togo. African Journal of Biotechnology, 14(15), 1283-1289.
 27. Saeedi, I., Saadat, Y., & Khaniki, Gh. (2016). The effects of ifferent concentrations of BA, nutrient media, carbohydrate sources and gelling agents on shoot multiplication of olive (Olea europaea cv Dezful). Biotechnology in Agriculture, 14(1), 73-80. (In Farsi).
 28. Santana, J., Paiva, R., Souza, A., & Oliveira, L. (2011). Effect of different culture tube caps and concentrations of activated charcoal and sucrose on in vitro growth and budding induction of Annona Glabra L. Science and Agrotechnology, 35(5), 916-923.
 29. Sedlak, J., Paprestein, F., & Erbenova, M. (2008). In vitro propagation of the PHL dwarfing sweet cherry rootstocks. Acta Horticulture, 795(795), 395-400.
 30. Taji, A., Moeini, A., & Kahrizi, D. (2004). Plant tissue culture. Student Basij Organization. (In Farsi).
 31. Vaez Livari, B., & Dejam, M. (2001). Effect of agar, carbohydrate and cytokinin concentrations on in vitro culture of Mulberry winter buds Atosobamidori cultivar. Agriculture Science Journal, 6(1), 19-28. (In Farsi).
 32. Zarei, M., Grosi, GH., Nezami, A., Hosseini, R., & Ahmadi, J. (2014). Effect of culture media, carbon source and light spectrum on proliferation and auxin treatments in rooting on Gisela vegetative rootstock. Journal of Cell and Tissue, 4(2), 169-185.
 33. Zavattieri, A., Lima, M., Sobral, V., Oliveira, P., & Costa, A. (2012). Effects of carbon source, carbon concentration and culture conditions on in vitro rooting of Pinus pinea Microshoots. Institute of Agrarian and Environmental Sciences, 812(19), 173-180.