تأثیر محلول‌پاشی برگی اسید گلوتامیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون ‏در شرایط هیدروپونیک

صلاح الدین مصلحتی فرد؛ حمید حسن پور

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 439-452

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.309973.1853

چکیده
  امروزه به‌دلیل اهمیت تولید محصولات ارگانیک و افزایش تقاضا، استفاده از ترکیبات سالم و ارگانیک نظیر آمینو اسیدها (اسید گلوتامیک) جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول، می‌تواند مؤثر می­باشد. در این پژوهش تأثیر اسید گلوتامیک با سه سطح (صفر، 200 و 300 میلی­گرم بر لیتر) به صورت محلول­پاشی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون در شرایط ...  بیشتر