نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران

2 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه ، ارومیه

چکیده

امروزه به‌دلیل اهمیت تولید محصولات ارگانیک و افزایش تقاضا، استفاده از ترکیبات سالم و ارگانیک نظیر آمینو اسیدها (اسید گلوتامیک) جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول، می‌تواند موثر می‌باشد. در این پژوهش تاثیر اسید گلوتامیک با سه سطح (0، 200 و 300 میلی‌گرم بر لیتر) به صورت محلول‌پاشی بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون در شرایط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار اسید گلوتامیک روی صفاتی مانند ارتفاع بوته، شکل میوه، عملکرد کل، طعم میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی بافت میوه، آنتوسیانین کل و ویتامین ث اختلاف معنی‌داری را نشان داد. هر چند بقیه صفات (طول و عرض میوه، عرض بوته، قطر طوقه، تعداد برگ، مواد جامد محلول و pH آب میوه) از نظر آماری معنی‌دار نبودند. بیشترین میزان ارزیابی برای شکل، عملکرد کل، مواد جامد محلول، سفتی بافت و آنتوسیانین کل و ویتامین ث میوه در تیمار اسید گلوتامیک با غلظت 300 میلی‌گرم بر لیتر مشاهده شد. همچنین بیشترین اسیدیته قابل تیتراسیون در تیمار شاهد ثبت شد. بر اساس این پژوهش، کاربرد اسید گلوتامیک با غلظت 300 میلی‌گرم بر لیتر در جهت بهبود خواص کمی و کیفی میوه توت‌فرنگی پیشنهاد می شود، ولی نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of glutamic acid on some quantitative and qualitative attributes of strawberry fruit (Fragaria× ananassa, cv. Albion) under hydroponic conditions

نویسندگان [English]

  • Salahuddin Maslahati fard 1
  • hamid Hassanpour 2

2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Today, due to the importance of producing organic products and increasing demand, the use of healthy and organic compounds such as amino acids (glutamic acid) to increase the quality and quantity of the product, is very important. In this study, the effect of glutamic acid with three levels (0, 200 and 300 mg / l) as a foliar application on some quantitative and qualitative characteristics of strawberry cultivar Albion under hydroponic conditions was investigated. According to the results, glutamic acid treatment on traits such as plant height, fruit shape, total yield, fruit flavor, titratable acidity, firmness, total anthocyanin and vitamin C of fruit tissue showed a significant difference. Although other traits (fruit length and diameter, plant width, crown diameter, number of leaves, soluble solids, and pH of fruit juice) were not statistically significant. The highest evaluation for shape, total yield, soluble solids, firmness, total anthocyanin and vitamin C of fruit tissue was observed in glutamic acid treatment with a concentration of 300 mg / l. Also, the highest titratable acidity was recorded in the control treatment. According to this study, the use of glutamic acid at a concentration of 300 mg / l is recommended to improve the quantitative and qualitative properties of strawberry fruit, but requires further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino Acid
  • Fruit Quality
  • Strawberry
  • Yield