ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏

محمد عثمان امرا؛ محمود رمرودی؛ علیرضا راشکی؛ محمد گلوی؛ میترا جباری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 371-379

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.324559.1935

چکیده
  گرد و غبار از ویژگی‌های اجتناب­ناپذیر اقلیمی ایران محسوب می‌شود. امروزه یکی از معضلات کشاورزان مناطق خرماخیز تأثیر گرد و غبار بر درختان خرما است. این پژوهش، جهت بررسی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی در سه منطقه سراوان، جالق و روتک از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در سال­های 1395 و 1396 انجام گرفت. ...  بیشتر