بررسی ویژگی‌های میوه و عملکرد شش رقم تجاری زیتون به محلول‌پاشی کائولین در شرایط گرم

رحمت اله غلامی؛ ابوذر هاشم پور؛ عیسی ارجی؛ محسن حاجی امیری

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 927-935

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.322561.1920

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول­پاشی کائولین بر ویژگی‌های پومولوژیکی و عملکردی برخی رقم های زیتون در استان کرمانشاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول رقم های زیتون  در شش سطح (آمفی­سیس، سویلانا، روغنی، مانزانیلا،کنسروالیا و زرد) و عامل دوم و کائولین در سه سطح (صفر به عنوان شاهد ...  بیشتر