نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
ارزیابی تنوع ژنتیکی فندق با استفاده از نشانگر ‏ISSR‏ و رتروترانسپوزون در منطقه املش

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 465-477

10.22059/ijhs.2021.320719.1909

مریم یوسفی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب ا... سمیع زاده