مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و بیوچار بر رشد، عملکرد وکارایی مصرف آب بادنجان ‏‏(‏Solanum melongena L.‎‏) در شرایط مزرعه

محسن ابراهیمی؛ محمد کاظم سوری؛ امیر موسوی؛ نوازاله صاحبانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.312287.1861

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و دو نوع بیوچار (بیوچار خرما و پسته) بر عملکرد و کارایی مصرف آب بادنجان در شرایط مزرعه. آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول ورمی‌کمپوست در دو سطح (صفر، 1500 گرم در مترمربع) و عامل دوم بیوچار در سه سطح (صفر، 500 گرم بیوچار خرما و 500 گرم بیوچار پسته در ...  بیشتر