تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در برخی رقم‌های سیب‌زمینی ‏‏(‏Solanum tuberosum L.‎‏) حاصل از تلاقی دای الل‏

قاسم رحیمی؛ محمد رضا حسندخت؛ داود حسن پناه؛ امیر موسوی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 531-542

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.310047.1851

چکیده
  این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی و دستیابی به هیبریدهای مناسب از نظر صفات زراعی، بازارپسندی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق سیب­زمینی­خیز کشور و متحمل به کم­آبیاری، به مدت دو سال (1395 و 1396) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. کرت اصلی کم آبیاریدر سه سطح ...  بیشتر