تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر جذب یونی و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گلوکسینا ‏‏(‏Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.‎‏)‏

محمد موذنی؛ سعید ریزی؛ مسعود قاسمی قهساره

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 521-530

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.308053.1831

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر همزیستی مایکوریزایی بر جذب عناصر و شاخص­های مورفولوژی و فیزیولوژی گلوکسینیا انجام شد. بستر گیاهان حاوی صفر (شاهد)، 8 و 16 درصد حجمی از Glomus hoei و Glomus intraradices (GH8، GI8، GH16، GI16) بودند. در پایان آزمایش، سطح برگ، تعداد برگ، قطر گل، تعداد گل، وزن تر و خشک اندام هوایی، غده و ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید ...  بیشتر