کاربست معیارهای منظر درمانگرا و باغ‌های شفابخش در طراحی فضای سبز بیمارستان‌ها ‏(نمونه موردی: مرکز طبی کودکان تهران)‏

بهروز جانی پور؛ آیسان حقیقی خوشخو؛ محمد رضا طاهری

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 487-500

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.307830.1828

چکیده
  طراحی محوطه و فضاهای سبز بیمارستان ها نقش بسیار مهمی در رضایت مندی و فرآیند بهبودی بیماران دارند. این پژوهش با هدف بدست آوردن معیارهایی جهت طراحی منظر درمانگر در بیمارستان‌های کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. مورد مطالعه، بیمارستان فوق تخصصی مرکز طبی کودکان تهران انتخاب شد. پس از شناخت وضع موجود محوطه و فضای سبز آن، ...  بیشتر