غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزایی اصل

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 183-194

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306422.1825

چکیده
  پیاز یک محصول مهم باغبانی است که هر ساله مقدار زیادی از آن در اثر بیماری پوسیدگی فوزاریومی از بین می‌رود. در این بررسی آزمون بیماری­زایی هشت جدایه فوزاریوم بر سوخ‌های پیاز رقم تگزاس­ارلی­گرانو در آزمایشگاه انجام شد که چهار جدایه HR1، HR97، HR42، HR21 بیشترین میزان بیماری­زایی را نشان­دادند. همچنین آزمون دامنه میزبانی چهار جدایه ...  بیشتر