مطالعه تأثیر محرک‌های رشد گیاهی بر عملکرد غده کل و قابل‌فروش و صفات کیفی سیب‌زمینی رقم ‏سانته

محمدرضا رفیع؛ عبدالستار دارابی دارابی؛ مریم جوادزاده

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 769-783

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.314937.1880

چکیده
  به­منظور مطالعه اثر محرک­های رشد گیاهی بر عملکرد و مشخصات کیفی سیب­زمینی رقم سانته، آزمایشی براساس طرح بلوک­های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار طی سال زراعی (99-1398) در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام شد. تیمارها عبارت بودند از شاهد (بدون مواد محرک رشد)، اسید هیومیک، اسید آمینه آزاد (L) ، اسید آمینه-روی، ...  بیشتر

تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان

عبدالستار دارابی؛ محمدرضا رفیع؛ شهرام امیدواری؛ مریم جوادزاده؛ وحید یعقوبی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 193-207

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.302311.1803

چکیده
  به­منظور مطالعه اثر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص­های رشد و خصوصیات کیفی سیب­زمینی رقم ساوالان این پژوهش براساس طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار به مدت دو سال زراعی (۱۳95-1393) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. عدم مصرف نیتروژن، تامین50 درصد نیتروژن مورد نیاز از منبع اوره و50 درصد از منبع ورمی­کمپوست، ...  بیشتر