بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی جعفری (‏Petroselinum hortense‏) تحت تنش کم‌آبیاری و ‏شوری در شرایط گلخانه‌ای

خیره النساء دمرچلی؛ راهله ابراهیمی؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 677-688

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.302257.1801

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر میزان کم‌آبیاری و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی جعفری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه انجام شد. عامل اول میزان آب آبیاری در سه سطح (60 و 80 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و عامل دوم شوری آب آبیاری در سه سطح (5/0، 2، 4 دسی‌زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد کاهش ...  بیشتر