اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه ‏بریده داوودی (‏Chrysanthemum morifolium‏)‏

صدف نورانی نیاکی؛ راهله ابراهیمی؛ اورنگ خادمی؛ فواد فاتحی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 181-192

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.302255.1800

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر عصاره برگ حنا و سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه بریده داوودی، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اول عصاره برگ حنا در سه سطح (صفر، 100 و 200 ppm)، عامل دوم سدیم نیتروپروساید در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 میلی­مولار) و عامل سوم زمان نمونه­برداری ...  بیشتر

بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی جعفری (‏Petroselinum hortense‏) تحت تنش کم‌آبیاری و ‏شوری در شرایط گلخانه‌ای

خیره النساء دمرچلی؛ راهله ابراهیمی؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 677-688

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.302257.1801

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر میزان کم‌آبیاری و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی جعفری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه انجام شد. عامل اول میزان آب آبیاری در سه سطح (60 و 80 و 100 درصد ظرفیت زراعی) و عامل دوم شوری آب آبیاری در سه سطح (5/0، 2، 4 دسی‌زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد کاهش ...  بیشتر