تأثیر تلقیح ریشه‌ای قارچ مایکوریزا (‏Glomus mosseae‏) بر تحمل به خشکی نهال‌های لیلکی ایرانی ‏‏(‏Gleditsia caspica Desf‏)‏

پیام پوریافر؛ علیرضا خالقی؛ احمدرضا عباسی‌فر؛ مینا تقی زاده

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 633-645

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.296302.1763

چکیده
  خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده کشت گیاهان چوبی می‌باشد. به‌منظور افزایش تحمل نهال‌های لیلکی ایرانی به تنش خشکی از طریق همزیستی با قارچ آربسکولار مایکوریزا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳95 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل مایکوریزا در دو سطح (تلقیح یا عدم تلقیح با Glomus moseae) و تنش خشکی ...  بیشتر