تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و مقادیر پرولین پنج گونه‌ دارویی از جنسAllium L. ‎‏ ‏

افسون رحمانپور؛ آتوسا وزیری؛ پروین صالحی شانجانی؛ مینا ربیعی؛ یونس عصری

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 501-513

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.294321.1750

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و مقادیر پرولین گیاهچه‌های پنج گونه ‌Allium L.، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1398 اجرا شد. عامل اول گونه در پنج سطح (.Allium longisepalum Bertol، A. rubellum M. Bieb.، A. giganteum Regel، A. stipitatum Regel،A. vavilovii M. Popov et Vved.  ) و عامل دوم تنش خشکی ...  بیشتر