بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و شاخص‌های عملکردی در گیاه شاهدانه (‏Cannabis sativa L.‎‏) ‏به‌وسیله آزمون پایداری

مهناز عبدالهی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن کلاگری؛ امیر موسوی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 381-390

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.293014.1738

چکیده
  در این تحقیق به منظور مقایسه مشخصات ریخت­شناسی، عملکرد تولید الیاف ساقه، روغن و اسانس شاهدانه، بذر دو اکوتیپ بومی و یک رقم خارجی (Fedora17) به همراه نتاج آن (Fedora17-2) در سه ایستگاه تحقیقاتی البرز، چالکی و صفرابسته کشت شدند و خصوصیات ریخت­شناسی و فیتوشیمیایی آنها مطالعه شد. بیشترین ارتفاع و بالاترین درصد ماده خشک ساقه مربوط به رقم فدورا17 ...  بیشتر