ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هفت رقم تجاری انگور به تنش سرما طی فصل ‏رشد

صمد مرادی حیدرآباد؛ احمد ارشادی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 213-224

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.290640.1729

چکیده
  در این پژوهش تحمل به سرمای هفت رقم تجاری انگور شامل خلیلی، بی‌دانه قرمز، فخری، ریش‌بابا، تامسون سیدلس، یاقوتی و روبی سیدلس طی فصل رشد ارزیابی شد و رابطه بین برخی پاسخ­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی این رقم ها با تحمل به سرما بررسی شد. به همین منظور نهال­های یک ساله گلدانی این رقم ها در معرض تیمارهای دمایی 25، چهار، صفر و منفی چهار ...  بیشتر