ارزیابی عملکرد و فیتوشیمیایی ده توده بومی و واریته چای ترش (‏Hibiscus sabdariffa L.‎‏) در تاریخ‌های‌ ‏مختلف کاشت

حیدر مفتاحی زاده

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 711-720

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.300050.1781

چکیده
  به منظور بررسی اثر تاریخ کشت بر توده­های بومی و ژنوتیپ­های چای ترش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شهرستان دلگان در سال زراعی 1398-1397 انجام گرفت. تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اول در 5 سطح (15 اسفند، 15 فروردین، 15 اردیبهشت، 15خرداد و 10 تیر) و ژنوتیپ­ها و توده ها به عنوان فاکتور دوم در 10 سطح (توده­های جیرفت، ...  بیشتر

تأثیر تراکم بوته و نیتروژن بر ویژگی‌های فنولوژیکی، ظرفیت فتوسنتزی و خصوصیات کیفی توده ‏بومی گوار (‏‎(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.‎

حیدر مفتاحی زاده؛ محمدحسن عصاره

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 329-339

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.287878.1703

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیکی، کیفی، ظرفیت فتوسنتزی و اجزای عملکرد توده بومی گوار، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ایرانشهر در سال زراعی 1397-1396 اجراء گردید. عامل اصلی با چهار سطح تراکم بوته (25، 45، 60 و 85 بوته در متر مربع) و عامل فرعی، چهار سطح ...  بیشتر