اثر منابع استات بر بهبود تحمل تنش شوری توت‌فرنگی رقم پاروس (‏Fragaria × ananassa ‎cv. Paros‏)‏

زهرا میرفتاحی؛ سعید عشقی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.285295.1679

چکیده
  استات به‌عنوان یکی از مهمترین حدواسط‌ها در متابولیسم‌های سلولی عمل می‌کند. جهت ارزیابی نقش منابع استات در تنش شوری، نشاهای توت‌فرنگی با منابع استات شامل آمونیوم استات و استیک اسید (1 میلی‌مولار) و آمونیوم کربنات (5/0 میلی‌مولار) به‌صورت جداگانه و همراه با تنش شوری (40 میلی‌مولار کلرید سدیم) استفاده شد. تنش شوری باعث کاهش زیست‌توده ...  بیشتر