اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گیاه پنیرباد (Withania coagulans Dunal.)

سبیکه قرهچولو؛ فرشته نوراللهی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2019.280848.1643

چکیده
  گیاه پنیرباد یکی از گونه‌های گیاهی با ارزش اقتصادی بالا است وکاربرد آن در فضای سبز، صنایع دارو‌‌سازی، تثبیت شن‌های روان درمناطق کویری می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی اسید‌‌‌ ‌سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه پنیرباد در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با استفاده ...  بیشتر