تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و هیدروپرایمینگ بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ‏بادرنجبویه (‏Melissa officinalis‏)‏

مهرناز حاتمی؛ پریسا خانی زاده؛ فائزه السادات ابطحی؛ پیمان عباس زاده دهجی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280484.1638

چکیده
  کاربرد باکتریهای محرک رشد موجب تحریک متابولیسم و فرایند‌های متابولیکی در جهت افزایش کارایی گیاهان می-شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر و تلقیح باکتری‌های محرک رشد سویه‌های فلورسنس و پوتیدا به خاک به عنوان محرک زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل ...  بیشتر