اثر باکتری‌های تأمین‌کننده نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های نشای گوجه‌فرنگی

کامبیز مشایخی؛ ایوب قربانی دهکردی؛ سید جواد موسوی زاده؛ کامران رهنما

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-123

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.282291.1650

چکیده
  به منظور بررسی اثر باکتری­های تأمین‌کننده­ی نیتروژن و فسفر بر ویژگی­های نشاء گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اسفند و فروردین ماه سال 139۵-۱۳۹۴ در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. عامل اول، تیمار کود بیولوژیک در پنج سطح (بدون مصرف، آزوسپریلیوم بذرمال، سودوموناس ...  بیشتر