ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهری

لیلا سمیعی؛ هما میرشاهی؛ محبوبه داوودی پهنه کلایی؛ علی تهرانی فر

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 741-751

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273311.1582

چکیده
  گیاه Lycium depressum درختچه‌ای خاردار متعلق به تیره سولاناسه و بومی ایران می‌باشد که قابلیت تحمل بالایی به خشکی و شوری دارد. در این مطالعه دست‌یابی به پروتکل بهینه ریزازدیادی گیاه لیسیوم برای اولین بار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا تأثیر هورمون‌های بنزیل آمینو پورین (BAP) و تیدیازورون (TDZ) در ترکیب با نفتالین استیک اسید (NAA) در ...  بیشتر