نویسنده = �������������������� ��������
گزینش به‌کمک نشانگر ‏SNP‏ به‌منظور به‌نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-176

10.22059/ijhs.2019.268815.1534

فاطمه رمضانی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محمد مهدی مرتضویان؛ صفدر پورممبینی