خواص آنتی‏‌‏اکسیدانی برخی از ژنوتیپ‏‌های زرشک بومی ایران

سمیه طالبی؛ مهدی علیزاده؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.266392.1514

چکیده
   در این پژوهش توانمندی آنتی‏‌‏اکسیدانی 15 ژنوتیپ‏ مختلف زرشک به روش­های چهارگانه DPPH، قدرت کاهندگی آهن، بتاکاروتن لینولئیک اسید و فعالیت آنتی‏‌‏اکسیدانی براساس روش TFPL در سال 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. 14 ژنوتیپ دانه‏دار وحشی و یک ژنوتیپ بی‏دانه زراعی زرشک از استان‏های شمال ...  بیشتر