بهینه‌سازی باززایی گیاهان حاصل از جنین‌زایی سوماتیکی در شش رقم انگور ‏‎(Vitis vinifera L.)‎

راضیه رستمی؛ احمد ارشادی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 935-945

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.263376.1495

چکیده
  هدف از این پژوهش افزایش راندمان باززایی در برخی رقم‌های انگور تجاری بود. به این منظور از کالوس جنین‌زای حاصل از بساک نابالغ شش رقم انگور شامل بیدانه سفید، بیدانه قرمز، فخری، عسکری، یاقوتی و تامسون سیدلس استفاده شد. کالوس جنین‌زا در محیط کشت MS بدون هورمون کشت شد و بالاترین تعداد جنین سوماتیکی در رقم بیدانه سفید مشاهده شد. سپس جنین‌های ...  بیشتر