ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (‏Ocimum basilicum L.‎‏) در واکنش ‏به اسید فولویک و کود کامل (‏NPK‏)‏

محمد حسین امینی فرد؛ محبوبه عسگریان؛ مهدی خیاط؛ مهدی جهانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 791-802

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262009.1478

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر اسید فولویک و کود کامل NPK بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریحان، آزمایشی به‏‌‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد بیشترین آنتوسیانین (71/1میلی‌گرم برگرم وزن خشک) با کاربرد کود کامل NPK با غلظت 6 در هزار و کمترین (43/1 میلی‌گرم برگرم وزن خشک) در تیمار شاهد به‏‌‏دست ...  بیشتر