تأثیر تاریخ کاشت و کودهای با بنیان نانو بر صفات کمی و کیفی زعفران در منطقه گیلان

داود هاشم آبادی؛ سمانه ظهیری برسری؛ فاطمه زارع دوست؛ مریم جدید سلیماندارابی؛ حسن فیضی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 879-890

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.261490.1472

چکیده
  به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر نانو کود کامل (0 (K0)، 5  (K1) و 10 (K2) میلی­گرم در لیتر)، نانو لوله کربن (0 (L0) و 2 (L1) میلی­گرم در لیتر) و تاریخ­های مختلف کاشت (25 مرداد (T1)، 5 شهریور (T2) و 15 شهریور (T3)) آزمایشی  به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تأخیر در تاریخ ...  بیشتر