اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی وکیفی بالنگوی شهری ‏‏(‏Lallemantia iberica‏) در شرایط دیم

سروه سعادی مقدم؛ عبدالله جوانمرد؛ محمد رضا مرشدلو؛ مجتبی نورآئین

دوره 51، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 459-477

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273123.1578

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی قارچ مایکوریزا و کودهای شیمیایی مرسوم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia iberica)، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشگاه مراغه در سال 1395 اجرا شد. تیمارها شامل 100 درصد کود شیمیایی NPK (CF)، قارچ Gm (Glomus mosseae)، قارچ Gi (Glomus intraradices)، Gm+Gi،50% CF + Gm، 50% CF+ Gi، ...  بیشتر