علوم میوه
بررسی کاربرد اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک بر متابولیسم گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

سلما جمالیان

دوره 50، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 595-607

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.255893.1440

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی اثر اسید جاسمونیک و اسید آبسایزیک در رژیم­های مختلف تنش شوری با نمک کلرید­سدیم (NaCl)، روی تغییرات متابولیکی برگ گیاه توت­فرنگی از دو رقم ʼکردستانʻ و ʼکوئین­الیزاʻ در قالب طرح کاملا تصادفی به انجام رسید. کاهش اثرات نامطلوب تنش ناگهانی نمک کلرید­سدیم و تنش شوری تدریجی با NaCl با افزایش مقدار فنول کل و ظرفیت ...  بیشتر