علوم گیاهان دارویی
تأثیر محلولپاشی برگی یدات‌پتاسیم بر تحمل به شوری توت‌فرنگی

قادر حبیبی؛ شبنم الیاقی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 361-374

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.254022.1418

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر محلول­پاشی برگی یدات­پتاسیم (5 و50 میلی‌گرم بر لیتر KIO3) بر بهبود تحمل به شوری (50 میلی­مولار) در گیاه توت­فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) در قالب طرح کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج به‌دست­آمده، شوری از طریق کاهش پارامترهای دخیل در انتقال الکترون فتوسنتزی شامل شارش انتقال الکترون (φEo) و فعالیت کمپلکس ...  بیشتر